Thailand Law Forum Thailand Law Forum  
 

 

Trademark Classes in Thailand

Chaninat & Leeds Co., Ltd., Thailand Attorneys

 

จำพวกที่ 1
ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพ เกษตรกรรม การทำสวน การป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบที่ใช้ดับเพลิง สารผสมและวัสดุที่เตรียมสำหรับใช้ในการบัดกรี สารเคมีที่ใช้สำหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สารที่ใช้ฟอกหนัง สารยึดติดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
Class 1
Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
 
จำพวกที่ 2
สีทา น้ำมันเคลือบทำให้เกิดเงา แล็คเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการผุของเนื้อไม้ เชื้อสี สารผสมเพื่อให้สีไม่ตก ยางไม้ธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้สำหรับทาและตกแต่ง
Class 2
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.
 
จำพวกที่ 3
วัสดุที่เตรียมสำหรับใช้ในการซักฟอกและสารที่ใช้ในการซักรีด วัสดุที่เตรียมสำหรับใช้ในการทำความสะอาด ขัด ขูดและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอาง น้ำมันใส่ผม ยาสีฟัน
Class 3
Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
 
จำพวกที่ 4
น้ำมันและน้ำมันชนิดหนาที่ใช้ในอุตสาหกรรม (เว้นแต่น้ำมันที่มีไขมันและน้ำมันหอมระเหย) น้ำมันหล่อลื่น สารประกอบที่ใช้ดูดซับและระงับฝุ่น สิ่งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง (รวมทั้งน้ำมันรถยนต์) และโคมไฟ เทียนไข และไส้ตะเกียง
Class 4
Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
 
จำพวกที่ 5
สารประกอบในการรักษาโรค รักษาสัตว์และรักษาสุขภาพอนามัย อาหารดัดแปลงเพื่อใช้ในการทางแพทย์และอาหารสำหรับทารก ผ้ายางปิดแผล วัสดุสำหรับห่อหุ้มแผล วัสดุสำหรับใช้อุดฟัน ขี้ผึ้งทันตกรรม ยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับชำระล้างวัตถุ สารปะกอบที่เตรียมใช้กำจัดสัตว์ทำลายพืช เห็ดรา และวัชพืช
Class 5
Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
 
จำพวกที่ 6
โลหะธรรมดารและโลหะผสม วัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นโลหะ สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ซึ่งทำด้วยโลหะ วัสดุโลหะที่ใช้ทำทางรถไฟ เคเบิ้ลและลวดที่ใช้เหล็กธรรมดา เครื่องเหล็กและอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเหล็ก ท่อโลหะและหลอดโลหะ ตู้นิรภัย สินค้าที่ทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น แร่ต่าง ๆ
Class 6
Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores.
 
จำพวกที่ 7
เครื่องจักรและเครื่องมือกล มอเตอร์ (เว้นแต่มอเตอร์ที่ใช้สำหรับยานพาหนะทางบก) เครื่องต่อและสายพาน (เว้นแต่ที่ใช้สำหรับยานพาหนะทางบก) เรื่องมือที่ใช้ในเกษตรกรรมขนาดใหญ่ เครื่องฟักไข่
Class 7
Machines and machine tools; motors (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements (other than hand-operated); incubators for eggs.
 
จำพวกที่ 8
เครื่องมือที่ใช้และอุปกรณ์ เครื่องตัด ส้อมและช้อน อาวุธที่ใช้สะพาย มีดโกน
Class 8
Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; fork and spoon; side arms; razors.
 
จำพวกที่ 9
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ ไฟฟ้า การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับการสายตา การชั่ง การวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบ (ควบคุม) การช่วยชีวิต และการสอน เครื่องอัดเสียง เครื่องรับส่งหรือทำซ้ำภาพหรือเสียง เครื่องส่งข้อมูลโดยใช้กระแสแม่เหล็ก จานอัดเสียง เครื่องขายของอัตโนมัติ และเครื่องกลสำหรับใช้กับอุปกรณ์เกี่ยวกับเหรียญ เครื่องคิดเงิน เครื่องคิดเลข และเครื่องจักรประมวลผลข้อมูล อุปกรณ์ดับเพลิง
Class 9
Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of images or sound; magnetic data carriers, recording discs; automatic mechanisms machines; coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment; fire-extinguishing apparatus.
 
จำพวกที่ 10
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางศัลยกรรม อายุรกรรม ทันตกรรม และรักษาสัตว์ แขน ขา ตาและฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัด วัสดุใช้ในการเย็บแผลหรือต่อกระดูก
Class 10
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; things used in physical therapy; orthopedic articles; suture materials.
 
จำพวกที่ 11
เครื่องที่ใช้สำหรับให้แสงสว่าง ความร้อน กำเนิดไอน้ำ ปรุงอาหาร ทำให้เย็น ทำให้แห้ง ระบายอากาศ จ่ายน้ำและสุขภัณฑ์
Class 11
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
 
จำพวกที่ 12
ยานพาหนะ เครื่องที่ใช้สำหรับเดินทางโดยทางบก ทางอากาศและทางน้ำ
Class 12
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.
 
จำพวกที่ 13
อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการยิงกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ
Class 13
Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks.
 
จำพวกที่ 14
โลหะมีค่าและโลหะผสม และสินค้าซึ่งประกอบ หรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น เครื่องเพชรพลอย หินมีค่า อุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือการนับเวลา
Class 14
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments.
 
จำพวกที่ 15
เครื่องดนตรี
Class 15
Musical instruments.
 
จำพวกที่ 16
กระดาษ กระดาษแข็งและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุดังกล่าว ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สิ่งตีพิมพ์ วัสดุเย็บปกหนังสือ ภาพถ่าย เครื่องเขียน กาวที่ใช้กับเครื่องเขียนหรือที่ใช้ตามบ้าน วัสดุที่ศิลปินใช้แปรงระบายสี เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องใช้สำนักงาน (เว้นแต่เครื่องเฟอร์นิเจอร์) วัสดุที่ใช้ในการสอนหรือฝึกหัด (ยกเว้นอุปกรณ์) วัสดุพลาสติกที่ใช้ในการหีบห่อ (ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ไพ่ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์
Class 16
Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.
 
จำพวกที่ 17
ยาง ยางกัดตะเพอชะ ยางไม้ แร่ใยหิน แร่ไมคาและสินค้าที่ทำจากวัสดุเหล่านี้ ซึ่งไม่อยุ่ในจำพวกอื่น พลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมชนิดเหลว วัสดุสำหรับการบรรจุหีบห่อ การอุดและการป้องกันไฟฟ้ารั่ว ท่ออ่อนที่ไม่ใช่โลหะ
Class 17
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; non metallic flexible pipes.
 
จำพวกที่ 18
หนังฟอกและหนังเทียม และสิ่งที่ทำด้วยหนังหรือหนังเทียมที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น หนังสัตว์ หีบขนาดใหญ่และกระเป๋าเดินทาง ร่ม ร่มกันแดดและไม้เท้า แส้ บังเหียน และเครื่องอาน
Class 18
Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.
 
จำพวกที่ 19
วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำจากโลหะ ท่อที่ใช้ในการก่อสร้างที่มิได้ทำจากโลหะ ยางมะตอย น้ำมันดิน สิ่งก่อสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ที่ไม่ใช่โลหะ เสาหินที่ไม่ใช่โลหะ
Class 19
Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; non-metallic monuments.
 
จำพวกที่ 20
เครื่องเฟอร์นิเจอร์ กระจก กรอบรูป สินค้า (ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ที่ทำด้วยไม้ ไม้ก๊อก ไม้จำพวกกกและอ้อ ไม้จำพวกไผ่ หวายและอ้อย หวาย กระดูก เขา งา กระดูกในปากปลาวาฬ เปลือกหอย อำพัน หอยมุก แร่ไฮเดรตเตดแมกนิเซียมซิลิเคต และวัตถุหรือพลาสติกที่ใช้แทนวัสดุเหล่านี้
Class 20
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
 
จำพวกที่ 21
เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน (ซึ่งไม่ได้ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า) หวี และฟองน้ำ แปรง (นอกจากแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ทำแปรง เครื่องมือและวัสดุทำความสะอาด ฝอยเหล็กที่ใช้ขัดหรือถูแก้ว (ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบ และเครื่องปั้นดินเผา ที่มิได้อยู่ในจำพวกอื่น
Class 21
Household utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool for polish or rub glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.
 
จำพวกที่ 22
เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบบังแดด ผ้าคลุม ผ้าใบเรือ กระสอบ และถุงที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น วัสดุทำเบาหรือยัดไส้ (ยกเว้นยางหรือพลาสติก) วัสดุเส้นใยทอผ้า
Class 22
Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials.
 
จำพวกที่ 23
เส้นด้ายดิบและเส้นด้ายที่ใช้ในการทอหรือเย็บผ้า
Class 23
Yarns and threads, for textile use.
 
จำพวกที่ 24
ผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มิได้อยู่ในจำพวกอื่น ผ้าคลุมเตียงและผ้าคลุมโต๊ะ
Class 24
Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers.
 
จำพวกที่ 25
เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งที่ใช้ปกคลุมศีรษะ
Class 25
Clothing, footwear, headgear.
 
จำพวกที่ 26
ลูกไม้และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย ริบบิ้นและดิ้นเงินดิ้นทอง กระดุม ตะขอและห่วง เข็มหมุดและเข็ม ดอกไม้เทียม
Class 26
Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
 
จำพวกที่ 27
พรม พรมผืนเล็ก ๆ เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ำมันและวัสดุอื่นที่ใช้ปูพื้นห้อง ม่าน (ที่ไม่ได้ทำด้วยสิ่งทอ)
Class 27
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile).
 
จำพวกที่ 28
เครื่องเล่นเกมส์และของเล่น อุปกรณ์เล่นยิมนาสติกและเล่นกีฬาที่มิได้อยู่ในจำพวกอื่น สิ่งที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส
Class 28
Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.
 
จำพวกที่ 29
เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อเป็ด เนื้อไก่ เนื้อสัตว์ล่า น้ำซุปที่สกัดจากเนื้อ ผลไม้และผักดองหรือเชื่อมผลไม้และผักแห้ง และผลไม้และผักที่ปรุงสำเร็จ เยลลี่ แยม ไข่ นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม น้ำมันและไขมันสำหรับรับประทาน น้ำเคล้าสลัด อาหารที่เก็บรักษาไว้หรือดอง
Class 29
Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, salad seasoned sauces, preserved food.
 
จำพวกที่ 30
กาแฟ ชา โกโก้ น้ำตาล ข้าว มันสำปะหลัง สาคู กาแฟเทียม แป้ง และสิ่งที่ทำจากธัญพืช ขนมปัง แป้งอบ และลูกกวาด ไอศครีม น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม เชื้อยีสต์ แป้งทำขนมปัง เกลือ มัสตาด น้ำส้มสายชูกลั่น เครื่องชูรส (ยกเว้นน้ำเคล้าสลัด) เครื่องเทศ น้ำแข็ง
Class 30
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ice cream; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, (excepted salad seasoned sauces); spices; ice.
 
จำพวกที่ 31
ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร สวนครัวและป่าไม้ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์ที่มีชีวิต พืชและผักสด เมล็ดพืช ต้นไม้และดอกไม้ที่มีชีวิต อาหารสัตว์ ข้าวบาร์เล่ย์
Class 31
Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, barley.
 
จำพวกที่ 32
เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์อื่น ๆ เครื่องดื่มรสผลไม้และน้ำผลไม้ น้ำเชื่อมและส่วนผสมเครื่องดื่มอื่น ๆ
Class 32
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit flavor drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
 
จำพวกที่ 33
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์)
Class 33
Alcoholic beverages (except beers).
 
จำพวกที่ 34
ยาสูบทั้งที่ยังเป็นวัตถุดิบและผลิตแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบบุหรี่ ไม้ขีดไฟ
Class 34
Tobacco; smokers' articles; matches.
 
จำพวกที่ 35
การโฆษณาและธุรกิจ
Class 35
Advertising and business.
 
จำพวกที่ 36
การประกันภัยและการเงิน
Class 36
Insurance and financial affairs.
 
จำพวกที่ 37
การก่อสร้างและซ่อมแซม
Class 37
Building construction; repair; installation services.
 
จำพวกที่ 38
การสื่อสาร
Class 38
Telecommunications.
 
จำพวกที่ 39
การขนส่งและคลังสินค้า
Class 39
Transport and storage of goods.
 
จำพวกที่ 40
การจัดการเกี่ยวกับวัสดุ
Class 40
Treatment of materials.
 
จำพวกที่ 41
การศึกษาและบันเทิง
Class 41
Education and entertainment.
 
จำพวกที่ 42
เบ็ดเตล็ด
Class 42
Miscellaneous.

_______________________________________________________________


US Visa Attorney Thailand assisted with translation and providing content for the Thailand Law Forum. Chaninat & Leeds, a Thailand Law Firm specializing in Purchasing Land Thailand. also assisted with administrative support. For any submissions, comments, or questions, e-mail the Thailand Law Forum at: info@thailawforum.com Please read our Disclaimer.

© Copyright Thailand Law Forum, All Rights Reserved
(except where the work is the individual works of the authors as noted)